Tell me why U Love her ?为(wéi) 什(shén) 么(me) 爱(ài) 上(shàng) Ta?

摘要: ?????????????????????? Enjoy your learning !Thank you !

11-09 19:46 首页 AboutSpeakingChinese

Please click  ??  "About Speaking Chinese  " to  subscribe and follow 8 minutes Chinese Class 

bā fēn           钟  ,      Only 8 minutes  zhōng  

Learning Chinese with a fun 

(xué) (zhōng) (wén) (zhēn) (yǒu) (

1.    (ài)   Love ……

ài+ someone/ somewhere /something

2. () (yóu)   reason

(ài) (shàng) (hǎi) (de) () (yóu) (shì) (shén) (me)

3.      () ()   a magical city

(shàng) (hǎi) (shì) () ()

4.      (zhǎo) (dào) (le)

 found someone/ somewhere  /something

() (zhǎo) (dào) (le) () (de) (ài)

5.      () () ()  

to wash clothing , laundry

6.      (zuò) (fàn)   :to cook a meal

7.     (dài) (hái) ()  

 to take care of  children

8.      (yǎng)    

 to raise kids and  take care of family


9.   (jià)   

to marry someone (for woman)

     

to marry someone (for man)

 身材(10.     shēncái)   : figure

11.   皮  肤(     pí fu)   :  skin

12. (      diǎ)  

speak in a very sweet & sexy tone

13. 丈母娘(       zhàngmuniáng)

mother  in law to a man

mother  in law to a woman 

() (po)

14.(      gēn)   root     

() (de) (gēn)  zài shànghǎi

15.  () (bèi) ()   all the life

(zhè) () (lǎo) (rén) (zài) (shàng) (hǎi)( yī) (bèi) () (le)

16.(       zhèng)   to earn money  

 (zhèng) (qián)

17. (     xué) (fèi)   tuition

(zhè) () () (chéng) (de) (xué) (fèi) (shì) (duō) (shǎo)

Tell me why you love 

Shanghai ?

为(wéi) 什(shén) 么(me) 爱(ài) 

Shanghai?


 


Practice makes perfect !


??????????????????????

Enjoy your time !

Thank you ! 

谢(xiè) 谢(xiè) 你(nǐ)


Please click  ??     "About Speaking Chinese  " to    subscribe more updates and thanks for forwarding and  sharing our updates with your friends.

感谢尊重我们的内容IP,谢谢转发和分享“About Speaking Chinese"的内容更新。

Learning on line Wechat Spoken Chinese , please write us here. 


首页 - AboutSpeakingChinese 的更多文章: